Credai Pune
NSDC
Mr. J. P. Shroff, Chairman, KUSHALTM
Mr. Ranjeet Naiknavare, Vice Chairman, KUSHALTM

 

Mr. Abhijit Achalare, Hon. Secretary, KUSHALTM   
Mr. Kapil Trimal, Hon. Jt. Secretary, KUSHALTM
Mr. Rupesh Banthia, Hon. Treasurer , KUSHALTM
Mr. Sameer Belvalakar, Hon. Secretary HR, Legal & Admin, KUSHAL
Mr. Shrikant Nagarkar, Steering Committee Member
  Mr. Sandeep Maheshwari, Steering Committee Member
Mr. Madan Thombare, Steering Committee Member
  Mr. Kavish Thakwani, Steering Committee Member